15.12.2022 Seminar „Õpetajate ja noorsootöötajate koostöö heaks”

Põlva valla Noorsootöö Keskuse töötajad osalesid 15.12.2022 Tartus SOHO hotellis toimunud seminaril „Õpetajate ja noorsootöötajate koostöö heaks”. Kõik noortekeskused olid sellel päeval suletud ning noorsootöötajad hõivatud enesetäiendamisega. Seminari fookuses oli sel korral noorte sotsiaal-emotsionaalne pädevus.

Esmalt avasid Karin Lillemaa (Tervise Arengu Instituut) ja Kristiina Treial (SA Kiusamisvaba Kool) sotsiaal-emotsionaalse pädevuse tausta. Nad tutvustasid, mis see sotsiaal-emotsionaalne pädevus on, millised tegurid seda mõjutavad ning milline riksikäitumine võib kaasneda liiga madala sotsiaal-emotsionaalse pädevusega. Samuti tõid nad välja mõned näpunäited sellest, kuidas õpetajad ja noorsootöötajad saavad noorte sotsiaal-emotsionaalset pädevust toetada.

Seejärel tutvustasid Marit Kannelmäe-Geerts (MTÜ Peaasjad) ja Triin Noorkõiv (CLANBEAT) vaimse tervise ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste seoseid. Selgus, et noorte endi hinnangul mõjutavad kõige rohkem nende heaolu 1) vaba aeg, 2) suhted sõpradega ja 3) uni. Triin Noorkõivu juhendamisel saime me kohapeal läbi katsetada „WHO-5“ küsimustiku, mille järgi on hästi lihtne enda hetkelist heaolu hinnata ja kindlaks teha. On lootust, et tulevikus saab selline küsimustik kuuluma Stuudiumi või eKooli tööriistade hulka.

Viimaks andis Anu Tammeleht (Tartu Ülikooli eetikakeskus) hea ülevaate õpetajatele ja noorsootöötajatele suunatud koostööraamistikust. Anu oli seisukohal, et eetikaharidus võib aidata kiusamist ennetada. Ta jagas meiega häid materjale (https://www.koolieetika.org/), kuidas ennetustööd ellu viia.

Peale lõunapausi sai sõna Ülle Matsin (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja), kes andis põgusa ülevaate strateegilistest alusdokumentidest ja programmidest, mis mõjutavad hariduspoliitikat. Lisaks saime teada, et tulevikus püütakse leida võimalusi formaalse ja mitteformaalse hariduse sidususe suurendamiseks, alus- ja üldharidusasutuste kvaliteedi süsteemsemaks hindamiseks ning poiste koolist väljalangevuse vähendamiseks.

Seminari viimane osa andis võimaluse koostöisteks aruteludeks. Püüdsime ühiselt välja selgitada, millised on noosroostöötajate ja õpetajate suurimad väljakutsed laste ja noorte toetamisel. Seejärel valisime välja ühe meid kõige rohkem kõnetanud väljakutse ning püüdsime leida lahendusi selle väljakutsega toime tulemiseks. Meie tore meeskond arutles näiteks usalduse loomise üle. Teistes gruppides mõtiskleti ajalise ressursi, noorte teadlikkuse tõusu, koostöövõrgustike ning vaimse tervise kättesaadavuse toetamise üle.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli ühe informatiivse ning huvitava seminariga.  Tekkis mitmeid mõtteid, kuidas parendada noorsootöötajate ja õpetajate omavahelist koostööd ning toetada tõhusamalt tänapäeva noorte sotsiaal-emotsionaalseid pädevusi.   

Merlin

Põlva valla Noorsootöö Keskuse  

mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal