2024. aasta TEEMAKUUD on selgunud!

11.12.-31.12.2022 viis Põlva valla Noorsootöö Keskus läbi küsitluse, et selgitada välja noorte jaoks olulised teemad ja teemakuude raames tehtavad tegevused ning infokanalite ja infosaamise viiside eelistused. Küsitlusele vastas kokku 91 noort, mis on 30 noort rohkem kui aasta tagasi. Kõige aktiivsemad olid vastamisel Tilsi Noortekeskuse noored (27,5% vastanutest) ja Ahja Noortekeskuse noored (26,4% vastanutest) ning kõige rohkem vastajaid oli 11-13 aastaste noorte hulgas (50,5%). 

2024. aasta teemakuud on järgmised: raha ja sissetulek (vastajate arv 54), töö ja karjäär (39), huvialad ja projektid (35), füüsiline tervis (34), vaimne tervis ja heaolu (30), noorsootöö võimalused (27), õppimine ja õppimisvõimalused (20), säästlik tarbimine ja taaskasutus (20), kriisiolukordadeks valmistumine (18), minu õigused ja kohustused (17) ning ohutus (17). Kuna 2023. aasta detsembrikuus jäid pooleli rahvusvahelise projekti tutvustamisega seotud tegevused, siis otsustasime jätkata selle teemaga ka jaanuaris 2024. Lisaks nimetasid vastajad veel teemasid nagu lauamängud, nutitehnoloogia arendamine ja kuidas teha end miljonäriks. Võrreldes 2023. aastaga on noorte jaoks märgatavalt suurenenud raha ja sissetuleku teema olulisus. 2023. pidasid seda oluliseks 45,9% ja 2024. aastal 59,4% vastanutest. Seevastu huvialade ja projektide olulisuse osakaal on langenud, 2023. aastal oli see 52,5% ja 2024. aastal 38,5%.  

Ühtlasi soovisime selle aasta küsitluses saada teada, millised tegevused võiksid noorte arvates teemakuude raames toimuda. Kõige rohkem soovisid noored minna väljasõidule (vastajate arv 75) ja osaleda laagris (64). Lisaks tahtsid nad mängida Kahooti või muid viktoriinipõhiseid mänge (46), osaleda töötubades (43), noortekeskuste üritustel (36) ning noorteprojektides (35). Lisaks etteantud vastustele mainisid noored, et nad sooviksid mängida sportmänge ja osaleda turniiridel, osaleda meediamaastikul tuntud inimeste poolt tehtud koolitustel ning võtta osa konkurssidest, kus noored saavad esineda. 

Kõige olulisema infokanalina tõid noored välja sõbrad (vastajate arv 63) ja Google otsingumootori (60). Need olid kõige populaarsemad valikud ka 2023. aasta vastajate hulgas. Hea meel on tõdeda, et võrreldes eelmise aastaga on suurenenud noorsootöötaja, perekonna ning Facebooki ja kodulehekülje kasutamine infokanalitena. Ankeedis toodud valikutele lisaks mainisid noored veel Snapchati, Messengeri ja Bitkoini.  

Info saamise viisidest on eelistatuimad sotsiaalmeedia postitused (vastajate arv 51), videod (43) ja vabas vormis vestlused (35). Need kolm olid eelistatuimad ka 2023. aastal. Kõige suurem muutus võrreldes 2023. aastaga oli podcasti kuulamises. 2023. aastal eelistasid podcasti kuulata 8,2% ja 2024. aastal 18,7% vastanutest. Lisaks ankeedis olnud valikutele toodi eelistusena välja ka piltidega slaidiesitlust.  

Kõigi vastanute vahel, kes jätsid oma kontaktid, loosisime 11.01.2024 välja Põlva valla Noorsootöö Keskuse logoga auhindu. Lisaks said kõik kontakti jätnud vastajad endale tänutäheks magusa kingituse. Suur-suur aitäh kõigile vastajatele! Teie arvamus on meile oluline.