08.-21.02.2023 töötuba „Minu õigused ja kohustused“ erinevates Põlva valla noortekeskustes

Põlva valla Noorsootöö Keskuse veebruarikuu teema on “Minu õigused ja kohustused“. Teemakuu raames toimusid Põlva valla viies noortekeskuses (Põlva Noortekeskus, Mooste Noortekeskus, Ahja Noortekeskus, Tilsi Noortekeskus, Vastse-Kuuste Noortekeskus) põnevad töötoad. Moostes, Tilsis ja Vastse-Kuustes aitas töötubasid läbi viia ning tegevusi jäädvustada Mirelle Kirbits. Suur aitäh talle!

Töötoa „Minu õigused ja kohustused“ esimeses pooles tutvusid noored põgusalt lapse õiguste konventsiooniga. See on riikidevaheline lapse õigusi puudutav kokkulepe, millega Eesti ühines juba 1991. aastal. Konventsioonis on määratletud lapse õigused alates sünnihetkest kuni 18-aastaseks saamiseni. Selles lähtutakse põhimõttest, et ühiskonnal on kohustus tagada lapse põhivajaduste rahuldamine ja pakkuda lapse arenguks igakülgset tuge. Töötoas keskenduti konventsiooni 54-st artiklist 20-le, mis puudutavad konkreetselt noorte õigusi. Näiteks on noortel õigus eraelule, mis tähendab muuhulgas seda, et pelgalt uudishimust ei tohi teise inimese loata avada kirju, lugeda sõnumeid või isiklikke märkmeid. Üle vajas kordamist ka teadmine, et igaühel on õigus ennast vabalt väljendada, niikaua kui see ei solva teisi. Sageli kippusid noored solvamise ja solvumise segamini ajama ning arvati, et kui teine ei solvu, siis võib oma väljaütlemistes igasuguseid negatiivseid väljendeid kasutada, kuid tegelikkuses see nii ei ole.

Töötoa teises pooles said noored mängida BINGO-t. BINGO mänguväljad sisaldasid endas nii õiguseid kui ka kohustusi. Lisaks olid väljadele juurde märgitud ka seaduste nimed (põhiseadus, lastekaitseseadus, perekonnaseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus) ning paragrahvid, et huvi korral oleks noortel kergem www.riigiteataja.ee leheküljel infot otsida ja leida. Kõige rohkem elevust tekitas BINGO mängus perekonnaseaduse § 114, mille kohaselt on noorel kohustus aidata võimetele ja võimalustele vastaval viisil oma vanemaid kodustes majapidamistöödes. Mõni noor küsis lausa mitu korda üle, et kas tõesti ikka selline seadus olemas on. Jah, on küll! Ühtlasi kogesid noored töötoas, et mõned õigused ja kohustused on omavahel tihedalt seotud. Näiteks on noortel õigus haridusele (põhiseadus § 37), samas aga on neil ka kohustus koolis käia ja õppida (põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 9).

BINGO mängus tuli noortel ristiga ära märkida kõik mänguvälja ruudud ning seejärel hüüda „Bingo!“. See nõudis üsna suurt keskendumist ja kuulamisoskust ning on hea meel tõdeda, et enamus noori said sellega edukalt hakkama. Mängu esimesed viis võitjat said endale ise valida, millist meenet nad auhinnaks soovivad. Mõnes noortekeskuses jagus auhindu lausa kõigile osalejatele. BINGO auhindadega toetasid meid sellel korral Põlva vald ja Europe Direct Lõuna-Eesti Põlva teabekeskus. Suur aitäh neile! Iga töötoas osalenud noor sai endale mälestuseks ühe Põlva valla Noorsootöö keskuse pastapliiatsi, millega on tulevikus hea oma õigusi ning kohustusi hakata ülesse märkima.

Merlin

Põlva valla Noorsootöö Keskuse  

mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal 

PÕLVA NOORTEKESKUS

MOOSTE NOORTEKESKUS

AHJA NOORTEKESKUS

TILSI NOORTEKESKUS

VASTSE-KUUSTE NOORTEKESKUS